LARP

Tato pravidla se týkají pouze akce Protector.

Co je to LARP ?
LARP – Live Action Role Play - je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro LARP je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků. Přestože jsou LARPy primárně určeny jejich hráčům a hráčkám a nikoli publiku, jsou velmi fotogenické - především díky propracovaným kostýmům a herním výkonům hráčů.

Herní a neherní - jakákoliv osoba nebo předmět, vyskytující se v herní době v herním prostoru je herní osobou nebo herním předmětem, pokud pravidla nebo pokyny organizátorů neuvádí něco jiného.
Role play – Pokud se účastník stane terčem herního mechanismu, jehož účinky nezná, postupuje podle pokynů protistrany, jinak postupuje podle pravidel – ovšem vždy s ohledem na bezpečnost.
Herní předměty důležité pro herní mechanismy - pokud hráč přesně nezná příslušné pravidlo pro označený herní předmět, nemanipuluje s ním (neodnáší ho) a nezakrývá ho, může ho jen herně zničit (například varnu a další).
Prohledání osoby (pod pohrůžkou, mrtvoly) probíhá běžným způsobem, v případě nesouhlasu (stud, přesvědčení) může prohledávaný oznámit „odmítám prohledání / stop“, pak ale musí veškeré herní předměty předložit. Prohledání obydlí i vozidla může proběhnout jen za účasti obyvatele, resp. majitele. V případě nesouhlasu s fyzickým prohledáváním je majitel povinen veškeré herní předměty předložit. Prohledání veřejné budovy je možné kdykoli s ohledem na ostatní pravidla.
Zadržení osoby probíhá buď běžným způsobem (držení, prostředky pro omezení pohybu), pak se zúčastnění chovají jako ve skutečnosti (je možný pokus o útěk atp.). Pokud zadržený oznámí „odmítám zadržení“, zadržení se jen herně naznačí, ovšem zadržený se pak do propuštění nesmí pokusit o útěk a musí se pohybovat podle pokynů věznitelů. Každý zadržený může být přepravován po herním území, vězněn anebo vyslýchán. Zadržení může trvat maximálně 2 hodiny, nesmí se bezprostředně (účelově) opakovat. Při skutečném zadržení musí obě strany dbát na bezpečnost své i ostatních.
Výslech je možný jen u zadrženého, kterému jsou položeny 3 otázky, na které vyslýchaný musí odpovědět. Na jednu otázku může (ale nemusí) odpovědět lží, na dvě musí odpovědět pravdu (bez ohledu na následky). Pokud vyslýchaný na otázku nezná pravdivou odpověď, tak může použít lež (pokud již nelhal) nebo odpoví „neznám pravdivou odpověď“ (otázka je zodpovězena).
Zničení herního předmětu (vč. zbraně, vybavení) se provádí přelepení bílou lepící elektrikářskou páskou. Oprava zničeného předmětu trvá stejně jako refresh v domovské lokaci, pokud není určeno jinak.
Vyobcování je jeden z nejtěžších výjimečných herních trestů pro obyvatele v případě, že je mu prokázáno závažné jednání proti vesnici (zpravidla v rozporu s loajalitou), uděluje se herně na základě soudu (se souhlasem ORG). Hráč se v tom případě musí skutečně přestěhovat do jiné, určené vesnice.

LARP 01LARP 01LARP 01

LARPová pravidla pro zbraně

Zbraně použitelné volně - manuální krátké zbraně a plynové krátké zbraně je možné používat s omezením dle nařízení místní vlády.
Zbraně použitelné s průkazem zbraně - každá jiná zbraň musí mít Průkaz zbraně, aby byla funkční (nejedná se o legalizaci herní). Výjimku mají brokovnice, viz níže.
Průkaz zbraně je ID páska, kterou je možné získat ve hře. Samostatně je průkaz zbraně (nový i použitý) běžný herní předmět. Je-li umístěn na zbrani (nejlépe kolem hlavně), je zbraň funkční (použitelná ve hře). Průkaz zbraně může kdokoliv ze zbraně odebrat (mrtvý či bezvědomý na požádání Průkaz zbraně vydá bez odporu).
V okamžiku, kdy je zbraň používána jako povinná sekundární zbraň, není nutné ji mít označenou Průkazem zbraně.
Maximální počet průkazů zbraně nesených jednou osobou jsou 4.
Zbraň bez průkazu zbraně - je považována za nekompletní a nesmí být použita k boji ani nijak využívána v rámci hry. I nekompletní zbraň může být zničena, a je pak nutné ji nejdříve opravit, než bude možné ji použít (s osazeným průkazem zbraně). Zničení zbraně (nebo vybavení jako NVG, rádio atd) se provádí olepením bílou páskou
Civilista může během hry získat i dlouhou střelnou zbraň. Tu lze zakoupit u překupníka nebo získat obchodem s drogami nebo splněním všech úkolů „pěti pilířů víry“ nebo ořezáním pásek z dlouhých zbraní nepřátel donesených společně s finanční hotovostí. Jedná se o dřevěnou maketu zbraně. Ta představuje nekompletní zbraň neschopnou střelby, kterou je třeba dopravit do domovské obce, kde bude zprovozněna. Zde maketu odevzdá stařešinovi a dostane místo ní průkaz zbraně. Ten si umístí na svoji airsoftovou zbraň, kterou může od té doby používat podle pravidel. Afghánské zákony ale zakazují držení střelné zbraně bez povolení a to jak pistolí, tak i dlouhých zbraní. Hráč má sice střelnou zbraň, ale pokud nebude mít povolení k nošení zbraně, může se vystavit postihu, jelikož se jedná o protiprávní jednání. Ilegální držení pistole je přestupek a u dlouhé zbraně se jedná o zločin.
V odůvodněných případech lze požádat guvernéra o povolení k nošení zbraně. Žádost vyřizuje úřad guvernéra a prověrku žadatele provede ANP. Ta prověří důvody žádosti, osobu žadatele a provede praktickou zkoušku žadatele. Konečné slovo o udělení povolení k nošení zbraně má pak guvernér. V povolení je specifikováno, zda se jedná o pistoli či dlouhou zbraň a zda je zbraň nošena skrytě či viditelně.

LARP 04